دریافت اکانت تست

هر شماره موبایل فقط قادر به دریافت یک مرتبه اکانت تست به مدت ۳ روز را دارد